Aktualności

Kontakty

Zarząd
Wspólnota Mieszkaniowa Encyklopedyczna16
Aktualności

2017-03-30

 

W imieniu Veolia Energia Warszawa S.A przekazujemy poniższy komunikat;

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac na sieci ciepłowniczej w terminie: 06.04.2017 od godz. 07:30 do 20:30 zostanie wstrzymana dostawa ciepła (w tym ciepłej wody) do budynków: ul. Encyklopedyczna 16

 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

                          

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Biuro Obsługi Klienta

tel: +48 22 658 58 58

e-mail: vew.bok@veolia.com

Veolia Energia Warszawa SA

Plac Unii C, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Polska


2017-03-29

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WŁAŚCICIELI LOKALI

 

Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 p. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali  (tekst jednolity; Dz. U. z dnia 18.11.2015 r. poz. 1892) Zarząd Nieruchomości Wspólnej zwołuje zebranie właścicieli lokali w nieruchomości ul. Encyklopedyczna 16  w Warszawie.

 

Zebranie odbędzie się w dniu 11/04/2017 r. (wtorek) o godz.18.00, w Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad zebrania

1.Otwarcie zebrania,
2.Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3.Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przedstawienie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej za rok 2016 i podjęcie Uchwały nr 1/2017 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności zarządu w tym sprawozdania finansowego za rok 2016 i udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
5.Podjęcie Uchwały nr 2/2017 w sprawie ustalenia sposobu rozliczenia nadwyżki kosztów zarządu nieruchomością wspólną za rok 2016 w wysokości 40 756,77 zł
6.Przedstawienie projektu planu gospodarczego na rok 2017 i podjęcie Uchwały nr 3/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną położoną przy ul. Encyklopedycznej 16 w Warszawie.
7.Podjęcie Uchwały nr 4/2017 w sprawie; wyrażenia zgody na ograniczenie ruchu pojazdów na drodze osiedlowej poprzez zamknięcie wjazdów na osiedle od strony ul. Encyklopedycznej i ul. Biograficznej za pomocą szlabanów
8.Podjęcie Uchwały nr 5/2017 w sprawie; ograniczenia prędkości na drodze osiedlowej poprzez montaż zwalniających progów wyspowych
9.Podjęcie Uchwały nr 6/2017 w sprawie; wyrażenia zgody na ustalenie wynagrodzenia Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Encyklopedyczna 16 w Warszawie
10.Wolne wnioski, sprawy różne
11.Zamknięcie zebrania

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej


Administrator Nieruchomości Wspólnoty informuje, że projekty uchwał udostępnione są w systemie LOKALE-NET po zalogowaniu się wraz pełnomocnictwem (w przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa).
Materiały zostały również dostarczone zgodnie ze złożonym oświadczeniem ( e-mailem, do skrzynek pocztowych, poczta)
Prosimy na zebranie zabrać ze sobą kartę do głosowania.
W głosowaniu uchwał mogą oddać głos wyłącznie właściciele lokali lub ich pełnomocnicy.

W razie nieobecności na zebraniu ogółu właścicieli lokali prosimy o oddanie swojego głosu poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do skrzynki Wspólnoty znajdującej się na parterze kl. schodowej. Istnieje możliwość głosowania  uchwał przez Internet w systemie LOKALE-NET  udostępnionych na stronie http://ansawa.pl/lokale.html, po zebraniu.
W przypadku braku hasła prosimy o kontakt na adres; info@ansawa.pl

 

 
2016-04-04Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone w konkursie oferty na wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. Encyklopedycznej 16 w Warszawie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.encyklopedyczna16.waw.pl)

Zamawiający WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ENCYKLOPEDYCZNA 16, Warszawa ul. Encyklopedyczna 16, 01-990 Warszawa informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

AD REM Sp. z o.o. ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa Bartosz Grosicki Paweł Korjat; cena oferty: 725 069,30 zł brutto, termin gwarancji 3 lata.

Ofert Wykonawcy otrzymała w ocenie jawyższą ilość punktów tj. 90,00 pkt na podstawie kryterium oceny ofert określonych w szczegółowych warunkach zamówienia tj. cena-60,00 pkt; doświadczenie-30,00 pkt; gwarancja-00,00 pkt.


Administrator
 
2016-03-18


ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WŁAŚCICIELI LOKALI

Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 p. 3 ustawy o własności lokali Zarząd Nieruchomości Wspólnej zwołuje zebranie właścicieli lokali w nieruchomości ul. Encyklopedyczna 16 w Warszawie.
Zebranie odbędzie się w dniu 06/04/2016 r. o godz.18.30, w Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9 w Warszawie.


Proponowany porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie zebrania,

2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej za rok 2015 i podjęcie Uchwały nr 1/2016 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności zarządu w tym sprawozdania finansowego za rok 2015 i udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.

5. Podjęcie Uchwały nr 2/2016 w sprawie korekty wyniku finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za lata poprzednie z tytułu odstąpienia od roszczeń od Euro City II i Euro City Investment z powodu ich przedawnienia.

6. Podjęcie Uchwały nr 3/2016 w sprawie ustalenia sposobu rozliczenia nadwyżki kosztów zarządu nieruchomością wspólną za rok 2015 w wysokości 46.214,96 zł

7. Przedstawienie projektu planu gospodarczego na rok 2016 i podjęcie Uchwały nr 4/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną położoną przy ul. Encyklopedycznej 16 w Warszawie.

8. Podjęcie Uchwały nr 5/2016 w sprawie zmian w regulaminie rozliczania świadczeń (dot. Uchwały nr 5/2011).

9. Podjęcie Uchwały nr 6/2016 w sprawie przyjęcia poprawek do Regulaminu porządku domowego i funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej Encyklopedyczna 16, przyjętego uchwałą nr 11/2013 z dnia 20 marca 2013r

10. Podjęcie Uchwały nr 7/2016 w sprawie pokrywania przez dłużników kosztów dostarczania korespondencji w sprawie zadłużenia

11. Podjęcie Uchwały nr 8/2016 w sprawie wyrażenia zgody współwłaścicieli lokali na wynajem części wspólnych nieruchomości przy ul. Encyklopedycznej 16 w Warszawie.

12. Wolne wnioski, sprawy różne.

Załączniki


Administrator
 
2016-03-01


OGŁOSZENIE

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa „Encyklopedyczna 16”
01-990 Warszawa, ul. Encyklopedyczna 16 ogłasza

KONKURS OFERT NA:
Wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. Encyklopedycznej 16. Ogółem na elewacjach
budynku znajduje się 197 balkonów podstawowych, 5 poszerzonych i 6 loggii, w tym jedna węższa.


1. Zakres robót obejmuje :
a) Rozebranie istniejących warstw wykończeniowych i izolacyjnych na płycie balkonów, loggii i tarasów oraz na części ścian (na połączeniu ścian z balkonami /loggiami oraz w miejscach uszkodzonych przez zawilgocenie elewacji).
b) Rozebranie obróbek blacharskich balkonów, loggii i tarasów.
c) Wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej i cieplnej balkonów, loggii i tarasów oraz części ścian.
d) Wykonanie nowych warstw wykończeniowych na balkonach, loggiach, tarasach i części ścian.
e) Uzupełnienie tynków na części ścian oraz malowanie części elewacji (objętej zakresem robót remontowych).
f) Usunięcie i utylizacja gruzu powstałego w trakcie realizacji robót.
g) Montaż i demontaż rusztowań z zabezpieczeniem ochronnym siatkami niezbędnych do wykonania robót.
g) Zabezpieczenie przed zniszczeniem terenu wokół budynku w tym terenów zielonych oraz uzupełnienie ewentualnych zniszczeń lub uszkodzeń

Informacje i materiały konieczne do sporządzenia ofert znajdują się na poniżej wskazanych stronach internetowych:

www.encyklopedyczna16.waw.pl

www.ansawa.pl

Zaleca się przeprowadzenie wizji na miejscu robót po uprzednim uzgodnieniu z administratorem budynku.
Materiały są także dostępne u administratora budynku: AN-SAWA Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Maria Podgórska, Warszawa ul. Płocka 50 lokal 65, 01-173 Warszawa. Strona internetowa: www.ansawa.pl

e-mail: info@ansawa.pl
Tel. 22 632 11 15

2. Warunki zamówienia.
a) Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2016r.
b) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w formie pisemnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
c) Oferta musi być złożona w oryginale i podpisana przez wykonawcę składającego ofertę.
d) Cena za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.
e) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
f) Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. Zasady zwrotu zabezpieczenia określa wzór umowy.
g) Od Wykonawcy wymaga się ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności w przedmiocie robót budowlanych na sumę ubezpieczenia minimum 500 000,00 PLN.
h) Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
i) Wykonawca zobowiązany jest dysponować środkami finansowymi, które pozwolą na realizację zamówienia materiałami, sprzętem i kadrą Wykonawcy.
j) Wymaga się udzielenia minimum 3 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
k) Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania wszelkich informacji udostępnionych przez zamawiającego tylko i wyłącznie w celu złożenia oferty w niniejszym konkursie ofert.

3. Kryterium wyboru:
a) Cena brutto
b) Doświadczenie - zrealizowane roboty budowlane w podobnym zakresie – minimum 3 ze wskazaniem adresu i podaniem referencji wystawionych przez zamawiającą stronę (warunek konieczny) wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
c) Gwarancja oferowana - powyżej gwarancji wymaganej minimum 3 lata np. 4 lata, 5 lat, maksymalnie 6 lat.
4. Dokumenty, które należy złożyć wraz ofertą:
a) Aktualny dokument uprawniający do występowania w obrocie prawnym np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (wydruk z właściwej strony internetowej).
b) Polisa ubezpieczenia OC opłacona w całości lub częściową wymaganą składką - kopia.
c) Informacja Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
d) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
e) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował środkami finansowymi, które pozwolą na realizację zamówienia materiałami, sprzętem i kadrą Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
f) Oświadczenie Wykonawcy, o wykorzystaniu informacji udostępnionych przez zamawiającego tylko i wyłącznie w celu złożenia oferty w niniejszym konkursie ofert.
g) Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie obmiaru, który ma charakter tylko informacyjny; obowiązująca jest cena oferowana w ofercie Wykonawcy.

5. Składanie ofert.
a) Oferty należy składać w biurze administratora: ANSAWA Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Maria Podgórska, Warszawa ul. Płocka 50 lokal 65, 01-173 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
b) Termin składania ofert: do 15.03.2016 r.
c) Otwarcie ofert w gronie Zarządu Wspólnoty - niejawne.
6. Oferenci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu ofert drogą elektroniczną w terminie 14 dni od terminu składania ofert.
7. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożą oferty.
8. Zastrzega się prawo unieważnienia przedmiotowego konkursu ofert bez podania przyczyn.


Załączniki


Administrator
 
2015-05-04


INFORMACJA

Mieszkańcy przy ulicy ENCYKLOPEDYCZNA 16
w wyborach na Prezydenta RP, zarządzonych
na niedzielę 10 maja 2015 r.,
głosują w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 822
z siedzibą przy ulicy Samogłoska 9 (Szkoła Podstawowa nr 77)
Wymianę wodomierzy oraz legalizacje ciepłomierzy wykonywać będzie firma:
w Warszawie, w godz. 7.00 – 21.00

Dodatkowe informacje na temat organizacji wyborów można uzyskać na stronie BIP Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: www.bip.warszawa.pl lub dzwoniąc na infolinię miejską na numer 19115.

Z Poważaniem
Administrator
 2015-03-31

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 p. 3 ustawy o własności lokali Zarząd Nieruchomości Wspólnej zwołuje zebranie właścicieli lokali w nieruchomości ul. Encyklopedyczna 16 w Warszawie. Zebranie odbędzie się w dniu 21/04/2015 r. o godz. 18.00, w Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad zebrania wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie www.ansawa.pl
Z Poważaniem
Administrator
2015-03-01


INFORMACJA – WYMIANA WODOMIERZY
I LEGALIZACJA CIEPŁOMIERZY ENCYKLOPEDYCZNA 16


Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Encyklopedyczna 16 informuje,
że od dnia 03/03/2015 r. odbędą się prace związane
z wymianą wodomierzy w szachtach na klatkach schodowych.

Przewidywany termin zakończenia prac to 11/03/2015 r.
Legalizacja ciepłomierzy rozpocznie się po sezonie grzewczym.

W czasie wymiany wodomierzy mogą nastąpić chwilowe przerwy dostawie wody.

Wymianę wodomierzy oraz legalizacje ciepłomierzy wykonywać będzie firma:

„METERING SYSTEM PPHU” z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Drzymały 18 lok. 4
Tel. 607-948-435
Jan Marmól


Z Poważaniem
Administrator
 2015-02-07

Szanowni Mieszkańcy,

Szanowni Państwo informujemy , że stan swoich rozrachunków mogą Państwo kontrolować na bieżąco pod adresem www.ansawa.pl.
Z Poważaniem
Administrator2015-01-22

Szanowni Mieszkańcy,

Na stronie wspólnoty udostępniony został Regulamin porządku domowego.
Z Poważaniem
Administrator2014-12-22

Szanowni Mieszkańcy,

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Encyklopedyczna 16 informuje, ze w dniu 29.12.2014 r. administrator budynku będzie odczytywał na klatce  schodowej w szachtach poszczególnych lokali liczniki zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierze.

W związku z powyższym dyżur w w/w dniu godz. 17.00-19.00 zostanie odwołany. W sprawach pilnych proszę o telefon pod nr 697-363-788, awarie inst.  wod.-kan. c.o., elektryczne, domofon, brama proszę zgłaszać firmie ALFAREX tel. 605-849-740.

Dyżur w dn. 5/01/2014 r. zostanie przeniesiony na dzień 8/01/2015 r.
Z Poważaniem
Administrator
2014-12-18

Szanowni Mieszkańcy,

Właścicieli samochodów parkujących w garażu na poziomie -1 prosimy o nie korzystanie z wjazdu/wyjazdu do/z budynku w dniu 19/12/2014 r. w godz. 10.00 – 12.00. Prosimy o postawienie w tym czasie samochodów w innym miejscu.


PRACE REMONTOWE – BALKONY

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Encyklopedyczna 16 informuje,
że w dniach 19 -20.12.2014 r.
(piątek – sobota)
będą wykonywane prace związane z usunięciem płytek z cokołów balkonów.
Prace wykonywane będą z podnośnika.


Prace wykonywać będzie firma
AGA-TRANS., 05-092 Łomianki,
ul. Gościńcowa 157,
p. Grzegorz Brzeski, tel. 607-406-395

Inspektorem z ramienia Wspólnoty Mieszkaniowej będzie
p. Czesław Dysma tel. 608-353-268

Z Poważaniem
Administrator
 
2014-12-16

I N F O R M A C J A KL. I, II

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego w dniach:

29/12/2014 r. PONIEDZIAŁEK w godz. 17.00 - 18.30
07/01/2015 r. ŚRODA w godz. 17.00 – 18.00
08/01/2015 r. CZWARTEK w godz. 17.00 – 18.00I N F O R M A C J A KL. III, IV, V

30/12/2014 r. WTOREK w godz. 17.00 - 18.30
07/01/2015 r. ŚRODA w godz. 17.00 – 18.00
08/01/2015 r. CZWARTEK w godz. 17.00 – 18.00


w budynku przy ul. ENCYKLOPEDYCZNA 16 przeprowadzony będzie
okresowy przegląd instalacji kominowej

Prosimy o obecność w lokalachWykonawcą będzie firma:
REM-KOM Jarosław Rączkowski Usługi Kominiarskie i Remontowo Budowlane
Telefon do wykonawcy 502-389-172Informujemy, iż przegląd jest obowiązkowy i przeprowadzany z myślą
o Państwa bezpieczeństwie.W przypadku nie udostępnienia lokalu w jednym z powyższych terminów, obowiązani będą Państwo do wykonania przeglądu we własnym zakresie, a opinie będzie trzeba przedstawić administratorowi.
Jednocześnie pragniemy Państwu złożyć życzenia:


2014-12-10

 

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Encyklopedyczna 16 w Warszawie zawiadamia Właścicieli lokali, że zostały podjęte uchwały: 

nr 9/2014
nr 11/2014
nr 12/2014
nr 13/2014

Szczegółowe informacje na temat podjętych uchwał można znaleźć pod linkiem "Powiadomienie o podjętych uchwałach"
 

Z Poważaniem
Administrator
 2014-12-09

Szanowni Mieszkańcy,

Z dniem 10/12/2014 r. Zarząd Wspólnoty kończy zbieranie podpisów pod uchwałami dotyczącymi zmiany składu Zarządu. Dziękujemy serdecznie za zajęcie stanowiska.

Z Poważaniem
Administrator2014-12-08


Szanowni Mieszkańcy!


Informujemy, że w związku ze zmianą firmy administrującej nie ulega zmianie wysokość opłaty miesięcznej i numer rachunku bankowego.


Obecnie oczekujemy na przekazanie dokumentacji księgowej od firmy DIT p. Grażyny Bec. Po jej otrzymaniu zostaną Państwo powiadomieni o wymiarze aktualnej opłaty. 

Otrzymają również Państwo nowy login i hasło do podglądu konta lokalu.


Do końca grudnia 2014 wszystkie sprawy odnośnie płatności i rozliczeń można wyjaśniać z p. Krystyną Karpowicz - księgową firmy DIT tel. 22 833-24-07.


Aktywny jest jeszcze dotychczasowy podgląd salda konta (stan konta podany będzie na dzień 30/11/2014).

2014-11-26

I N F O R M A C J A

DOT. KLATKI  II-III

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Encyklopedyczna 16 informuje, że zgodnie z wnioskiem właścicieli lokali uczestniczących na zebraniu Wspólnoty, które odbyło się dnia 19.11. 2014 r. w dniu 27/11/2014 r. w godz. 13.00-15.00 administrator budynku będzie zbierał (po lokalach) podpisy pod uchwałami.

DOT. KLATKI  II-III

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Encyklopedyczna 16 informuje, że zgodnie z wnioskiem właścicieli lokali uczestniczących na zebraniu Wspólnoty, które odbyło się dnia 19.11. 2014 r. w dniu 1/12/2014 r. w godz. 17.00-19.00 administrator budynku będzie zbierał (po lokalach) podpisy pod uchwałami.

 
2014-11-21

I N F O R M A C J A


Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Encyklopedyczna 16 informuje, że zgodnie z wnioskiem właścicieli lokali uczestniczących na zebraniu Wspólnoty, które odbyło się dnia 19.11. 2014 r. w dniu 24/11/2014 r. w godz. 17.00-19.00 administrator budynku będzie zbierał podpisy pod następującymi uchwałami;


Uchwała nr 9/2014 z dn. 19/11/2014 r. w sprawie odwołania członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy  ul. Encyklopedycznej 16 w Warszawie w osobie; 


Pani Aliny Bogusz-Walkowskiej

Pani Magdaleny Mościckiej – Jóźwik

Pana Marka Kacperskiego

Pana Rafała Pachulskiego


Uchwała nr 10/2014 z dn. 19/11/2014 r. sprawie; powołania do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Encyklopedyczna 16 

Pana Marka Kacperskiego 


Uchwała nr 11/2014 z dn. 19/11/2014 r. sprawie; powołania do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Encyklopedyczna 16 

Pana Pawła Kurzątkowskiego 


Uchwała nr 12/2014 z dn. 19/11/2014 r. sprawie; powołania do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Encyklopedyczna 16 

Pana Bartosza Kowalczyka 


Uchwała nr 13/2014 z dn. 19/11/2014 r. sprawie; powołania do zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Encyklopedyczna 16 

Pana Macieja Truchel 


Zgodnie z uchwałą nr 3/2010 dot. wyrażenia zgody na głosowanie w formie elektronicznej właściciele lokali otrzymają karty do głosowania wraz z projektem uchwał z prośbą o zajecie stanowiska w w/w uchwałach. 

 Z poważaniem
Zarząd Wspólnoty
2014-11-14

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LOKALI

Szanowni Państwo


W wyniku przeprowadzonego przez Zarząd Wspólnoty konkursu ofert na administrowanie nieruchomością wspólną przy ul. Encyklopedyczna 16 w Warszawie została wybrana firma „AN-SAWA” reprezentowana przez panią Marię Podgórską nr licencji 4817, z którą Zarząd podpisał  w dniu 14/11/2014 r. umowę na świadczenie usług.   


Administrator budynku Agnieszka Kowalska 
przyjmuje interesantów w pomieszczeniu Wspólnoty
w poniedziałek w godz. – 17.00-19.00 (dyżur od dnia 24/11/2014 r.) 

e-mail: a.kowalska@ansawa.pl, tel. 0-697-363-788                                                                                                       

Księgowa p. Katarzyna Sowa przyjmuje interesantów w pomieszczeniu Wspólnoty
w ostatni poniedziałek każdego m-ca w godz. 17.00-19.00 (dyżur od dnia 29/12/2014 r.)

e-mail; k.sowa@ansawa.pl, tel. 0-601-077-448

                                

Awarie i naprawy należy zgłaszać pod numerami telefonów podanymi na tablicy ogłoszeń lub na stronie www.encyklopedyczna16.waw.pl

Jednocześnie chcemy poinformawać, że do końca listopada księgowość będzie obsługiwana przez firmę DIT.
W tym czasie pytania odnośnie księgowości prosimy kierować do
Pani Krystyny Karpowicz pod numer 228332407.

 
 Z poważaniem
Zarząd Wspólnoty

 


2014-11-10


Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Encyklopedyczna 16 uprzejmie informuje, że w dniu 19 listopada 2014 r. o godz. 19:00 w Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 odbędzie się zebranie ogółu właścicieli lokali. 

 
Porządek obrad:

1.         Otwarcie zebrania.

2.         Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3.         Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

4.         Przedstawienie okoliczności odwołania Administratora przez Zarząd.

5.         Wyjaśnienia Administratora oraz Pana Huberta Baranowskiego.

6.         Podjęcie uchwały w sprawie odwołania obecnego Zarządu Wspólnoty.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Zarządu Wspólnoty.

8.         Sprawy wniesione i wolne wnioski.

9.         Zamknięcie zebrania.

 
 Z poważaniem
Zarząd Wspólnoty
 


2014-10-29


Szanowni Mieszkańcy,

W dniu dzisiejszym, pomiędzy godziną 19:00 a 19:45 mieliśmy awarię ciepłej wody na budynku. Awaria została częściowo usunięta, prawdopodobnie w dniu jutrzejszym problem zostanie rozwiązany.

 

Przypominamy, że tego typu awarie mieszkańcy mogą zgłaszać pod numerem telefonu firmy serwisującej 605 849 740.

 Z poważaniem
Zarząd Wspólnoty
 


Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Encyklopedyczna 16 pragnie poinformować, że w piątek 31/10/2014 zostanie podjęta decyzja o terminie zwołanie zebrania wspólnoty.


Z poważaniem

Zarząd Wspólnoty
 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Encyklopedyczna 16 pragnie poinformować, iż umowa o administrowanie z firmą DIT Grażyna Bec została rozwiązana w dniu 2014-10-22.

 

 Chcielibyśmy zaznaczyć, że zarząd jest za zwołaniem zebrania mieszkańców jeśli tylko mieszkańcy wyrażą taką chęć.

 

Obecnie jesteśmy na etapie wyboru nowego administratora – Jeśli macie Państwo jakieś uwagi, rekomendacje jesteśmy otwarci na propozycje.

 

Jeśli macie Państwo pytania, prosimy kierować je na maila wspólnoty encyklopedyczna16.wspolnota@gmail.com.

 

Z poważaniem

Zarząd Wspólnoty

 
Aktualności
Kontakty
Zarząd